Financieel jaarverslag 2020

Stichting Van de Velde Publicatiefonds werft niet actief geld of goederen en zij besteedt het 

vermogen en/of de opbrengsten van dat vermogen bijna alleen maar aan de doelstelling. 

Daarom wordt hier volstaan met een staat van baten en lasten en een financieel overzicht 

van de daadwerkelijke bestedingen. 

Staat van baten en lasten 2020

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    € 3.722

Waardeveranderingen van effecten           € 4.443 -

                                                                                  € 721 - 

Overige bedrijfskosten                             € 4.394

Publicaties                                              € 2.750

                                                                                  € 7.144 

Resultaat               € 7.865 -======

Daadwerkelijke bestedingen in 2020

In 2020 heeft Stichting Van de Velde Publicatiefonds financiële bijdragen verleend voor de 

volgende publicaties / uitgaven: 

•  MuZEEum Vlissingen, Expositie Walcheren “Bevrijd en onder de Zee”

•  MuZEEum Vlissingen, Expositie Marines uit de 17e eeuw – aanwinsten uit de collectie 

Inder Rieden

•  F. van Spaandonk e.a., Inrichten Etalages 1945

•  Den Boer de Ruiter, boek Jacobus Bellamy

•  Jan Doense, Festivalkrant Film by the Sea 

•  Den Boer de Ruiter, Jubileumboek 50 jaar SLK