Criteria

Criteria voor toekenning van een bijdrage uit het fonds

Doelomschrijving van de Stichting Van de Velde Publicatiefonds, gevestigd te Vlissingen: 

Het bijdragen aan het cultuurhistorisch besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm  van publicaties, in de breedste zin van het woord.

De stichting tracht het doel te verwezenlijken door het stimuleren van het tot stand komen van publicaties, in de breedste zin van het woord, met een cultuurhistorische waarde, alsmede het financieel bijdragen aan het tot stand komen van die publicaties uit onder meer daartoe door de  familie Van de Velde beschikbaar gestelde middelen. 


Uitwerking

 1. Publicaties kunnen onder meer zijn: boeken, brochures, informatieborden, digitale informatiedragers als cd’s, cd-roms, of dvd’s, websites, radio- of televisiedocumentaires en films. 
 2. De publicatie moet een duidelijke band hebben met het eiland Walcheren en de stad Vlissingen in het bijzonder.
 3. De publicatie bezit duidelijke cultuurhistorische kenmerken.
 4. Het onderwerp moet een breed publiek aanspreken en mag dus niet (te) specialistisch zijn.
 5. Om de kansen op een goed en verantwoord verkoopproces zo groot mogelijk te maken geeft de stichting er de voorkeur aan dat er een professionele uitgever is aangewezen om de aanvraag te publiceren.
 6. Indien in eigen beheer wordt uitgegeven en het drukwerk betreft stelt het bestuur een invulformulier beschikbaar, waarin alle kostenelementen zijn opgenomen.
 7. Er moet een begroting worden overlegd met een duidelijk financieel tekort.
 8. Er moet een tijdspad worden ingediend. 

Aanvraag, toekenning en betaling

 • Een aanvraag wordt het liefst per e-mail of schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de stichting.
 • De aanvraag omvat ten minste:
  • de naam- en adresgegevens van de aanvrager of de aanvragende rechtspersoon;
  • de opzet van de publicatie aan de hand van bijvoorbeeld een hoofdstukindeling, een inleiding of een projectplan;
  • een motivering, waaruit blijkt dat de aanvraag aan de criteria voldoet;
  • de eventuele gegevens van de professionele uitgever of producent, die zich tot uitgave of productie bereid heeft verklaard;
  •  een begroting;
  • een tijdpad;
  • voor welk bedrag een bijdrage aan het begrote tekort wordt gevraagd. 
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin wordt tevens aangegeven wanneer de aanvraag wordt behandeld. 
 • Indien het bestuur dit voor zijn oordeelsvorming nodig acht, kan het om nadere informatie verzoeken en desgewenst de aanvrager uitnodigen de aanvraag mondeling toe te lichten.
 • Het bestuur besluit omtrent gehele of gedeeltelijke toekenning dan wel afwijzing van de aanvraag en stelt de aanvrager daarvan gemotiveerd in kennis.
 • Ingeval van toekenning moet in het colofon van de publicatie de naam en het logo van het fonds worden opgenomen en de volgende tekst: 
 • Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties in de breedste zin van het woord. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.
 • In geval van niet gedrukte producties wordt overlegd over de wijze van naamsvermelding. 
 • De publicatie moet binnen een jaar na de toekenning van de bijdrage zijn gerealiseerd. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek kan van deze termijn worden afgeweken.
 • Na publicatie ontvangt het fonds 6 exemplaren van de publicatie.
 • De toegezegde bijdrage wordt uitbetaald na publicatie en tegen overlegging van een factuur of betalingsverzoek.

De criteria zijn herzien en aangepast in de bestuursvergadering van 7 maart 2018.