Beleid

MEERJAREN BELEIDSPLAN

Het meerjaren beleidsplan borduurt in sterke mate voort op de ervaring en resultaten van het fonds in de ruim vijftien jaren van haar bestaan. De bij oprichting opgestelde doelstelling is onverkort van kracht:

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen. Ze bekostigt haar activiteiten uit de opbrengsten van het in het fonds gestorte startkapitaal.

De praktijk leert dat de ‘brede zin’ van publicaties weinig in aanvragen te vinden is, maar wel een licht stijgende lijn vertoont. Websites en dvd’s lijken een vaste plaats in de subsidietoezeggingen te hebben veroverd – het klassieke boek vormt de hoofdmoot en zal dat zeker blijven doen. Nieuwe technieken als ‘printing on demand’ (POD) en aanbieders hiervan in Zeeland en op Walcheren maken de productiekosten voor initiatiefnemers lager. Een goede ontwikkeling. En de aandacht van de lezer voor het Zeeuwse boek – in al zijn facetten – lijkt niet te verminderen.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid. De organisatie (correspondentie, bestuursvergaderingen e.d.) is in handen van een vrijwilliger en de oprichter van het fonds is adviseur. Er is een rooster van aftreden vastgelegd. Als gevolg van de toename van aanvragen die eerder dan de volgende vergadering besluitvorming vereisten is het aantal vergaderingen met ingang van 2014 verhoogd van twee naar vier per jaar.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, de vrijwilliger voor de organisatie een geringe autokostenvergoeding.


Financiën

De jaarlijkse exploitatie van het fonds wordt bekostigd uit de revenuen van het belegde vermogen van het fonds. De penningmeester maakt hiervoor een jaarlijkse schatting die als richtlijn dient voor de toetsing van toekenningen die in het loop van het jaar worden toegezegd.

De ANBI-status van het fonds wordt sinds 2014 op de website vermeld en verhoogt de aandacht voor personen of organisaties om het fonds van meer kapitaal te voorzien.

De overige kosten komen voort uit de website (hosting, onderhoud en technisch beheer). De geringe kantoorkosten voor postbus, frankering en dergelijke worden gedragen door (het bedrijf van) de adviseur.


Publiciteit

Gezien het feit dat het fonds jaarlijks nauwelijks financiën overhoudt worden weinig kosten besteed aan betaalde publiciteit. De website en de consequente vermelding van het logo plus doelstelling van het fonds in elke ondersteunde publicatie lijken voldoende aandacht voor het fonds te verkrijgen om voldoende aanvragen te ontvangen.


Aanvragen en contact

Het fonds beschikt niet langer over een postbusnummer. Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk correspondentie per e-mail (veldepubf@gmail.com) . De website biedt de mogelijkheid tot het doen van aanvragen. Het fonds is niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar.