Welkom bij Van de Velde Publicatiefonds

Geschiedenis

Het Van de Velde Publicatiefonds is in 2002 opgericht door Frans van de Velde die tot 1997 als laatste telg van zijn familie verbonden was aan het courantenbedrijf PZC. Het fonds beoogt het cultuurhistorisch besef te bevorderen, op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, voornamelijk in de vorm van publicaties. Ze bekostigt haar activiteiten uit de opbrengsten van het in het fonds gestorte startkapitaal. Voelt u zich als persoon, familie of organisatie aangesproken door de opzet van het fonds dan wordt aanvullend kapitaal uiteraard van harte op prijs gesteld! De stichting bezit de ANBI-status – zie elders op deze website

Vlissingen

Vlissingen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Walcheren: het was de geallieerden er alles aan gelegen om Vlissingen op de bezetters te veroveren. Zwaar is er gevochten, straat voor straat is op de Duitsers veroverd. De herdenking '75 jaar Slag om de Schelde' heeft geleid tot vele verzoeken om subsidie. Onder meer 'Vlissingen en de strijd om de Scheldemonding', de tentoonstelling '75 jaar Slag om de Schelde', een speciale editie van 'den Spiegel',  een etalageproject, een jubileumconcert, en de bijdrage aan de eind 2020 te verschijnen film 'de Slag om de Schelde' hebben een subsidie ontvangen.

De invloed van de pandemie heeft, zo vermoeden wij, geleid tot zeer weinig verzoeken om subsidie.

Subsidie

In de achterliggende tweeëntwintig jaar heeft het fonds meer dan drie honderd aanvragen in behandeling genomen, waarvan er ruim honderdtachtig zijn gehonoreerd. De bedragen varieerden van 500 euro stimuleringssubsidie tot 7.500 euro. Het overgrote deel heeft het boek als verschijningsvorm; de laatste jaren is de documentaire in opkomst en tevens zijn er websites gesteund. Andere verschijningen waren een serie foto’s op canvas, programmaboekjes en een etalageproject.

In april 2021 is voorzitter Eugène Fagg geintervieuwd met als doel het Van de Velde Publicatiefonds meer bekendheid te geven.

Zie hier het filmpje

Interview Eugène Fagg

Stimuleringssubsidie aanvragen

Graag ontvangt het bestuur uw aanvraag. Onder 'Doelstelling' vindt u de relevante informatie en onder 'Contact' een invulformulier. Het fonds is niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar.